Inhabilitet om Nøstegaten 50-60

Til tross for at graverende forhold omkring saksbehandlingen av planer om nybygg på Nøstegaten 50-56 ble påklaget til både Fylkesmannen, byombudet og Sivilombudsmannen, ble planen vedtatt av Bergen bystyret den 25.01.10

Den 27.09.07 gikk Komite for miljø- og byutvikling inn for at et nybygg på Nøstegaten 50-56 kunne være hele seks (6) meter høyere enn deres eget byråd anbefalte! http://www.bt.no/lokalt/bergen/article416352.ece?service=print

Hvilke motiver kunne ligge bak beslutningen til Komite for miljø- og byutviklingen?

Lederen for Komite for miljø- og byutvikling Anne-Gine Hestetun var da på styret i Sparebanken Vest. Allerede i november 2006 ble hun vurdert som inhabil i en byggesak pga. dette styrevervet (jeg viser til protokollen for møte hos Komite for miljø- og byutvikling den 28.11.06: 2006139424-1.doc).

 

Sparebanken Vest har en interesse i å bygge stort på Jonsvollskvartalet som ligger nær Nøstegaten 50-56. Et grunnleggende prinsipp i byggesaker er at man ikke skal bygge høyere enn de omkringliggende omgivelser (jeg viser til linken til Erlend Hofstads merknad listet under Aktuelle saker på denne websiden der han drøfter dette prinsippet.) Hvis utbyggerne på Nøstegaten 50-56 får lov til å sverte sollyset over Nøstet, spiller det mindre rolle om nybygget til Sparebanken Vest blokkerer solen over Engen.

Hestetun var inhabil i behandlingen av nybygg på Nøstegaten 50-56 fordi i hele saksbehandlingsperioden fra 2000 inntil godkjenning i bystyret 15.10.07 satt hun i styret til Sparebanken Vest sammen med styreleder Knut Ravnå som var samtidig styreleder for det opprinnelige tiltakshaverens eiendomsselskap. Sparebanken Vest i våren 2007 belønnet O.J. Strønen for hans angrep mot Bergen da de betalte ham 108 million kroner for den utslettete del av Jonsvollskvartalet (jf. tall fra BT 02.09.08).

Knut Ravnå, adm. direktør av Sparebanken Vest fra 2000 til 2006, årene da reguleringsplanen for Nøstegaten 50-60 var under behandling, er styreleder i Neumann Eiendom AS som var den opprinnelig tiltakshaver på Nøstegaten 50-56. Ravnå er også styreleder i Neumann Invest AS og Neumann Holding AS. Hestetun var på styret i Sparebanken Vest mellom 1998 og 2007.

Kommunedelplan Sentrum: (klikk lenken, klikk deg inn på "Kommendelplan Sentrum", og velg dokumentet "Bestemmelser (b15780000.pdf)")
Denne kommunedelplanen gir klare retningslinjer for byggehøyder i historiske områder ved sjøkanten. En nøye lesing av Kommunedelplan Sentrum anbefales, særlig §4 Byform - bebyggelsen.

Prinsippene i Kommunedelplan Sentrum er blitt etterfulgt når det gjelder byggehøyder i Sandviken, men Hestetun engasjerte seg sterkt imot prinsippet om høydegrensen på 16 meter ved sjøkanten under behandlingen av reguleringsplanen for Nøstegaten 50-56. Hestetuns rolle i brytningsarbeidet mot prinsippene i Kommunedelplan for Bergen sentrum ble påklaget til Fylkesmannen den 11.01.08. Frem til mai 2009 var klagen til Fylkesmannen ubesvart, og et purringsbrev med utvidet dokumentasjon ble oversendt. I svarbrevet fra Fylkesmannen datert den 11.06.09 undertegnet av Svein Bjerkeng og Laila Sandvik fremkommer det at de ikke fant grunn til å behandle inhabilitetsinnsigelsen og klagen med saksdokumenter ble sendt tilbake til kommunen. Saken ble deretter påklaget til Sivilombudsmannen som til å begynne med avsto fra å behandle den i påvente av sluttbehandling på et lavere forvaltningsnivå (dvs. kommunen og fylkeskommunen). Habilitetsinnsigelsen ble så avvist av Fylkesmannen 15.12.10 og Fylkesmannens mangelende behandling av de sentrale momenter i innsigelsen ble etter det påklaget til Sivilombudsmannen den 03.05.11. I svarbrevet av den 31.08.11 ble inhabilitetsinnsigelsen avvist av Sivilombudsmannen der de støtter Fylkesmannens vurdering, men uten at Sivilombudsmannen tok stilling til de sentrale momenter fremmet i innsigelsesbrevet av den 03.05.11!

Klikk her for å se en grafisk fremstilling av grunnene til Hestetuns inhabilitet.

NB: Det hører til historien at i september 2015 ble Hestetun innstilt til å være fylkesordfører i Hordaland.