GJEVE merknad om Sentralbadet

MERKNAD OM Saksnummer PLAN 2022/20690, Arealplan-ID 62240000

 

Viser til epost av den 23.10.2013 fra Etat for Bygg og Eiendom undertegnet av saksbehandler Helene Lyssand der det fremgår at GJEVE (Gjenreis Ekserserhuset venneforeningen) er registrert som høringspart for reguleringsplaner på Baneveien. Til tross for dette har vi ikke blitt kontaktet vedrørende høringen på Sentralbadet (gnr. 164/983) som ble avsluttet i mars 2023. Dette er i strid med Plan og Bygningslovens § 5-2. Høring og offentlig ettersyn.

 

Den 30.03.2022 ble det enstemmig vedtatt i Bergen bystyre at Bergen kommune skal igangsette en reguleringsplan for Ekserserhustomten. Det samme året handlet byrådet for miljø- og byutvikling den 01.12.2022 i strid med bystyrets enstemmige vedtak av den 30.03.2022. Byrådet for miljø- og byutvikling gikk i sin nylig reviderte tekst inn for at regulering på Sentralbadettomten ikke skal ta hensyn til innvirkningen på Ekserserhustomten (gnr. 165/bnr. 1037). I byrådets reviderte tekst av den 01.12.2022 er følgende setning foreslått fjernet:

 

“ Dersom det pågående planarbeidet for eiendommen gnr. 165 bnr. 1037 avdekker behov

for endret utforming av fortau o_SF1, skal fortauet ferdigstilles i samsvar med ny reguleringsplan

for denne eiendommen. “

 

Den 16.04.23 søkte vi om innsyn i saksdokumenter vedrørende de saksbehandlingsprosesser som førte til at denne setningen ble fjernet. Kommunen hadde fremdeles ikke gitt innsyn i disse innen fredag den 21.04.23 og det var dermed ikke mulig å bruke disse i innen merknadsfristen til denne merknaden søndag den 23.04.23. Dette skyldtes enten saksbehandlingsfeil eller aktiv tilsløring fra kommunen sin side.

 

En skjerpende omstendighet er at reguleringsplanen på Sentralbadettomten berører landets første kulturhus, Ekserserhuset, og landets eldste urbane trehusrekke på Nøstegaten 39-45 som er beskyttet av Lov om kulturminner jf. § 3. Forbud mot inngrep i automatisk fredete kulturminner.

 

Tiltakshaveren på Sentralbadettomten forsøker nå å regulere opptil ca. 100 kvadratmeter på selveste Ekserserhustomten med den begrunnelse at fortauet langs Ekserserhustomt-siden av Baneveien må utvides fordi fortauet langs Sentralbadet-siden langs Baneveien skal fjernes for å skape en vareleveringslomme til Sentralbadet. Det fremgår fra saksdokumentene at fortauet på Ekserserhussiden av Baneveien er 2 meter bredt (i virkeligheten er fortauet ca. 2,8 meter bredt). Tiltakshaveren på Sentralbadet ønsker at dette fortauet (o_SF1 på plankartet) utvides til 4 meter på et areal med lite fottrafikk. Dette representerer en dobbel-standard fra tiltakshaveren sin side fordi i Planbestemmelsene foreslår de en nedre grense på 3 meter på ferdselsarealet (o_SF4 på plankartet) ved inngangen til Sentralbadet på Teatergaten der det forventes mye fottrafikk i fremtiden. 

 

GJEVE forholder seg til bystyrevedtaket av 22. april 2020, der arealet på såkalte Krigsskadetomten er avsatt til Ekserserhuset. 

 

Distansen fra fortauet på Baneveien til Nøstegaten 41 er 22 meter. Ekserserhuset er ca. 16 meter bredt. Lov om kulturminner § 6. Sikringssone forutsetter 5 meter avstand fra bygninger bygget før 1650 som Nøstegaten 41. Prosjekteringsarbeid for gjenreising av Ekserserhuset har også belyst et behov for et 5 meter bredt smau mellom Ekserserhuset og Nøstegaten 41.

 

Når det gjelder reguleringsarbeid på Sentralbadet, forlanger vi at byrådet i Bergen etterlever det enstemmige bystyrevedtaket av den 30.03.2022 for gjenreising av Ekserserhuset på Baneveien.

 

Bergen den 23.04.2023

 

Styret i GJEVE (Gjenreis Ekserserhuset venneforeningen)

David M. Lovret, styreleder   Hans Petter Svege   John-Erik Ågotnes

 

 

kopi: 

Byantikvaren, Byråd for kultur, frivillighet og inkludering, Fortidsminneforeningen Bergen lokallag, Riksantikvaren, Den utvidete Ekserserhusgruppen bestående av Amatørkulturrådet, Bergen ByLiv, Fortidsminneforeningen Bergen lokallag,  GJEVE, Sydnæs Bataljon og Sydnæs vel.