GJEVE-årsmeldingen 2018-2019

GJEVE

 

Gjenreis Ekserserhuset venneforeningen 

ÅRSMELDING 2018 - 2019

 

Hovedsatsingen for GJEVE i tidsrommet 2018-2019 var å sikre at gjenreising av Ekserserhuset fikk høy prioritet i Bergen kommune sin Kulturarenaplan 2019 - 2030. GJEVE sendte inn sin merknad til høringen like før fristen i august 2018. Kulturarenaplan 2019-2030 ble så vedtatt i Bergen bystyre den 24. oktober 2018 og det fremgår i planen at Ekserserhuset vil bli prioritert.

 

I Kulturarenaplan 2019-2030 er Ekserserhuset omtalt over to hele sider på sidene 88-89. Omtalen oppsummerer den politiske behandling siden 1999, samt de merknader som ble innsendt til høringen. Det fremgår i Kulturarenaplan 2019 - 2030 at “ Det vil bli igangsatt en mulighetsstudie av den kommunale tomten gnr. 165/bnr. 1037 for oppføring av Ekserserhuset. “ (gnr. 165/bnr. 1037 er krigsskadetomten på Baneveien bak Nøstegaten 39 - 45).

I desember 2018 kom en fem siders omtale av Ekserserhuset i Vel & Bra, juletidsskriftet til Sydnes & Nøstet velforeningen. Der påklaget styreleder i GJEVE kommunal sendrektighet og etterlyste kommunalt engasjement da han skrev: 

Ekserserhuset ble demontert på bakgrunn av et kommunalt 

vedtak den 20. september 1999. Det er et kommunalt ansvar å sikre at huset blir gjenreist.

GJEVE jobbet deretter med forberedelser til en Dialogdugnad som ble foreslått for første kvartal 2019. (Arbeidet for Dialogdugnaden måtte utsettes pga. et uventet dødsfall til en nær venn av styrelederen i GJEVE den 17. januar 2019.)

Den 16. januar kom en nyhetsmelding om et reguleringsforslag som var ukjent for styret i GJEVE. Forslaget ble fremmet av Håkon Veidung ved Nøstegaten Eiendom AS og innebar regulering av arealet på baksiden av Nøstegaten 39-45 slik at ti boliger kunne bygges der. Dette var stikk i strid med mange år med uttalelser fra Roger Iversen ved Nøstegaten Eiendom AS der Iversen stadig foreslo og aktivt forsvarte at det samme arealet skulle avlegges for gjenreising av Ekserserhuset. Diskrepansen mellom en rekke offentlige uttalelser fra Iversen blant annet i Bergens Tidende den 23.04.14 og 22.06.15 og Arne Veidung høsten 2013 i høringen om BiT Teater på samme tomten og de lite kjente handlinger med det motsatte formål fra Håkon Veidung, gikk upåaktet hen i pressen. Fordi forslaget til Nøstegaten Eiendom AS ved Håkon Veidung ble avvist av komite for miljø- og byutvikling den 17.01.19, valgte heller ikke styret i GJEVE å engasjere seg mot reguleringsforsøket (KMBY sak nr. 19/19), men det reiste uansett tvil om påliteligheten til Nøstegaten Eiendom AS som en fremtidig samarbeidspartner for gjenreising av Ekserserhuset.

Under møtet i komite for miljø- og byvikling den 17.01.19 bekreftet byråd for miljø og byutvikling Anna Elisa Tryti og kulturbyråd Julie Andersland at de hadde mottatt juletidsskriftet Vel & Bra 2018 med den nevnte fem siders omtale av Ekserserhuset. Samme dag undertegnet byråd Tryti et dokument der det fremgår:

Byrådet vil få foretatt en mulighetsstudie som grunnlag for en sak til bystyret. Målsetningen er å besvare bystyrets vedtak inneværende valgperiode.

(Tryti viser her til bystyrevedtaket 5/16 fra 20. januar 2016 om gjenreising av  Ekserserhuset.) 

Mens planleggingsarbeidet for Dialogdugnaden i regi av GJEVE foregikk våren 2019, ble vi gjort oppmerksom på at Fagavdelingen for kunst og kulturutvikling i Bergen kommune hadde planer om å arrangere et møte om Ekserserhuset våren 2019. Underveis ble GJEVE også orientert om at vi hadde fått en ny kontaktperson i Fagavdelingen for kunst og kulturutvikling. Det viste seg at Anita Solbakken som i 2017 var oppgitt som ansvarlig for Ekserserhuset hadde - til vår overraskelse - knapt jobbet med saken. I løpet av våren 2019 viste det seg at Torill Mjelva Saatvedt var vår nye kontaktperson. Saatvedt er Rådgiver for Frivillig kulturvern, lokalhistorie og samlinger i frivillig regi. Saatvedt var mer engasjert i gjenreisingsproblematikken. 

Da det ble klart at Bergen kommune ville ta regien av et Dialogmøte, sluttet GJEVE med forberedelser til sin Dialogdugnad som ble foreslått i desember 2018. Dette fordi formålet til kommunens Dialogmøte og GJEVE sin Dialogdugnad tildels var sammenfallende og fordi Bergen kommune gjennom sitt Dialogmøte endelig påviste tegn til engasjement som vi har savnet i mange år.

Underveis den 24. april traff styreleder i GJEVE statssekretær Sveinung Rotevatn for å diskutere gjenreising av Ekserserhuset. Det ble da nevnt at Riksantikvaren representerte en overordnet moral og en motvekt mot kommersielle krefter uten skrupler.

Møtetidspunktet for Dialogmøtet ble endelig fastsatt til den 15. mai. Møtelederen var kulturbyråd Julie Andersland. I korte trekk ønsket kommunen å bruke sitt Dialogmøte til å innhente “innspill” om Ekserserhuset. Undertegnede styreleder i GJEVE derimot, valgte heller å bruke møtet til å sette søkelyset på det betydelige prosjekteringsarbeidet som allerede er blitt gjort siden 2009. Dette prosjekteringsarbeidet har mye å si for utformingen av et gjenreist Ekserserhus og dermed hva huset kan brukes til. Det var da at styreleder Lovret presenterte innlegget Planer om gjenreising av Ekserserhuset - ti år på fem minutter. Fire ulike gjenreisingsforslag på krigsskadetomten ble kort presentert: 

1.  Nils Mannsåker sitt forslag fra 2009

2.  Elise Wiklund sitt forslag fra 2016 

3.  GJEVE sitt Nøstesmauet forslag fra 2017 

4.  CUBUS sitt forslag fra 2019

 

GJEVE sitt Nøstesmauet-forslag er en videreutvikling av forslaget til arkitekt Nils Mannsåker. Illustrasjoner, tegninger og modeller av arkitekt Elise Wiklund ble brukt til å synliggjøre Nøstesmauet-forslaget. 

Dialogmøtet den 15. mai var også ment å være et forberedelsesmøte for Mulighetsstudien. (Altså Mulighetstudien som byråd Tryti ønsket gjennomført innen valgperioden 2015-2019.)

Et møte mellom Fagavdelingen for kunst og kulturutvikling og Sparebanken Vest (SpV) ble gjennomført den 11. juni 2019 der kommunen ba om midler fra SpV til gjennomføringen av Mulighetsstudien og SpV sa at de vil dekke kostnadene. På møte med SpV den 11.06.19 var SpV representert ved Åse Ådland Dale; hun representerte SpV også på Dialogmøtet den 15.05.19 og hun er kontaktpersonen innen SpV for spørsmål vedrørende Mulighetsstudien.

Mulighetsstudien vil kartlegge “Kravspesifikasjoner” for Ekserserhuset. Kravspesifikasjoner er et hyppig brukt uttrykk internt i kommunen, men uttrykke kan gi lite mening for utenforstående. Undertegnede tok flere runder for å avklare hva disse kravspesifikasjoner var. I korte trekk kan kravspesifikasjoner sies å være de rammer i og rundt Ekserserhuset når det gjelder fotavtrykket, arealet til selve byggverket, dybden til kjelleren, hvordan det kan påvirke kjøremønsteret rundt kvartalet osv. Angående prosjekteringsarbeidet kan det også sies at jo større et foreslått gjenreisingsprosjekt blir, desto større er påvirkningen på nærmiljøet, noe som vil virke inn på kravspesifikasjonene. Det er her det nye CUBUS-forslaget fra 2019 er av betydning. I skrivende stund har GJEVE ikke tatt endelig stilling til CUBUS-forslaget, bortsett fra at det kan være for omfattende. En ting er uansett klinkende klart: Siden vi først hørte om CUBUS-forslaget i januar 2019, og da vi ble nærmere orientert om dette forslaget på møtet den 23. april 2019, har vi vært nødt til å stadig gjenta:

Skjebnen til Ekserserhuset må ikke være avhengig av skjebnen til CUBUS-forslaget. Sparebanken Vest har uansett en forpliktelse til å gjenreise Ekserserhuset ved sin opprinnelige plassering på Jonsvollskvartalet.

Arkitektfirmaet CUBUS har prøvd å fremstille sitt forslag som en win-win mulighet for å gjenreise Ekserserhuset, men de har i liten grad tatt konsekvensen av hva som kan komme til å skje dersom deres prosjekt blir avvist pga. dets omfang. 

Ethvert forslag for gjenreising av Ekserserhuset, enten det må være Nøstesmauet-forsalget, CUBUS-forslaget eller andre forslag forutsetter de samme reguleringsprosesser for krigsskadetomten. Følgelig bør kommunen komme i gang med regulering av krigsskadetomten til kulturformål snarest. Planleggingsarbeidet for  både Nøstesmauet-forslaget og CUBUS-forslaget kan foregå samtidig. GJEVE/Nøstesmauet-forslaget og CUBUS kan følgelig stå skulder ved skulder og samarbeide om at krigsskadetomten blir regulert til gjenreising av Ekserserhuset. Det er mulig at på et senere tidspunkt vil GJEVE støtte et gjenreisingsforslag som ikke er sammenfallende med CUBUS sitt, selv om vi prinsipielt er enig om stedsplassering på krigsskadetomten.

I året som kommer vil GJEVE fortsette med det samarbeidet med Bergen kommune som først ble igangsatt i 2019. Forutsetningen for et godt samarbeid er tilstede fordi prinsippene for gjenreising av Ekserserhuset er nedfelt i en rekke kommunale dokumenter og styringsvedtak. Vi vil fortsette med å gjøre allmennheten kjent med disse styringsdokumenter. Dette har vært en sentral del av eksistensgrunnlaget til GJEVE siden vi ble opprettet på Edvard Grieg sin bursdag den 15. juni 2012 og vil særlig være av betydning i forbindelse med markering av 20-årsdagen for vedtaket om midlertidig demontering av Ekserserhuset fredag den 20. september 2019.

 

Bergen, Edvard Griegs bursdag den 15. juni 2019 

 

Styret i GJEVE

David M. Lovret, styreleder    Hans Petter Svege    John-Erik Ågotnes

 

 

Denne årsmeldingen og andre saksopplysninger vil bli lagt ut på:

www.nostebukten.org/det-siste-nytt-om-ekserserhuset